PPP

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)

คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

คณะกรรมการคัดเลือก (มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)

คณะกรรมการกำกับดูแล (มาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)

 

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) (ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)

คณะกรรมการคัดเลือก (มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)

คณะกรรมการกำกับดูแล (มาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม (มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)


คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน


คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแล

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแล