PPP

คณะกรรมการกำกับดูแล (มาตรา 43)ประกอบด้วย    
 
1. ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประธานกรรมการ  
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ  
3. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน กรรมการ  
5. ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 1 คน กรรมการและเลขานุการ  
. ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการ    
       
อำนาจหน้าที่    
1. ติดตามกำกับดูแลโครงการให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน แผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ    
2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยอาจกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ
และจัดทำแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้
   
3. เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
4. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งสำเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน    
5. พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด 7    
 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (4) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกำหนดอย่างน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง