PPP

คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแลประกอบด้วย    
1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  
2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ  
3. ผู้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ  
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ  
5. อัยการสูงสุด กรรมการ  
6. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ  
7. ข้าราชการในสำนักงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เลขานุการ  
อำนาจหน้าที่    
1. พิจารณากำหนดสาขาความเชี่ยวชาญในบัญชีรายชื่อ    
2. ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ และการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อ
และจัดทำแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้
   
3. พิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อ เพื่อให้บุคคลในบัญชีรายชื่อคงสถานะหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ    
4. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ