PPP

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแลประกอบด้วย    
 
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประธานอนุกรรมการ  
2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 อนุกรรมการ  
3. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 อนุกรรมการ  
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ อนุกรรมการ  
5. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย อนุกรรมการ  
6. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ  
.

และข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในสำนักงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 2 คนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   
     
อำนาจหน้าที่    
1. พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแล
   
2. ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ได้ให้ความเห็นชอบ    
3. จำแนกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ตามวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ    
4. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ