PPP

คณะกรรมการกำกับดูแล (มาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)ประกอบด้วย

 1. ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่ ประธานกรรมการ
  หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภทบริหารระดับต้น      
 2. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
 4. ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ

 1. กำกับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน
 2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่กำหนด
  ในสัญญาร่วมลงทุนต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
 3. ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ
  และให้ส่งสำเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับดูแลกำหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
 5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน