ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT,B.E. 2562 (2019) ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ตามมาตรา ๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มาตรา ๗ พ.ร.บ. การร่วมลงทุน (word) แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มาตรา ๗ พ.ร.บ. การร่วมลงทุน (PDF) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... Download File...

อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลแห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

1. กำหนดการประชุม 2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 3. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 4. เอกสารประกอบการประชุม...

อ่านต่อ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....- คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ได้มีการรับข้อสังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเสร็จ   (เผยแพร่เมื่...

อ่านต่อ

สคร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานบร...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... - รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... - คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (C...

อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....(เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 - 22 ตุลาคม 2561) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบ...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโลตัส โซน B ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

อ่านต่อ