ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลแห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

1. กำหนดการประชุม 2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 3. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 4. เอกสารประกอบการประชุม...

อ่านต่อ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....- คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ได้มีการรับข้อสังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเสร็จ   (เผยแพร่เมื่...

อ่านต่อ

สคร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานบร...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... - รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... - คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (C...

อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....(เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 - 22 ตุลาคม 2561) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบ...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโลตัส โซน B ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

อ่านต่อ

แบบรายงานข้อมูลสถานะโครงการร่วมลงทุนที่สัญญาร่วมลงทุนจะครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาภายในปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาจัดส่งข้อมูลสถานะโครงการร่วมลงทุนที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) และอยู่ระหว่างการกำกับดูแลและติดตามผลตามหมวด 6 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ที...

อ่านต่อ

ประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. 2561

ประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560)

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560)- รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....- คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (...

อ่านต่อ