PPP

สคร. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา : 00:00 น.

สคร. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA
 
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดภาระรัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
จากผู้แทนของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO