PPP

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2559


วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา : 06:11 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2559
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 2/2559
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
 
โดยคณะกรรมการ PPP  ได้เห็นชอบในหลักการต่างๆ ดังนี้
 
ให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) และสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) โดยมีวงเงินลงทุน 56,691 ล้านบาท และ 54,644 ล้านบาท ตามลำดับ 
โดยรถไฟฟ้า 2 สายนี้ จะเป็นระบบรถไฟฟ้า Monorail ซึ่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่าระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและ
ซ่อมบำรุง โดยให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 30 ปี และเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงในด้านจำนวนผู้โดยสารของโครงการ  ทั้งนี้ เนื่องจาก 2 โครงการนี้จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนงานโยธาแทนรัฐ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดึงดูดเอกชนมาร่วมลงทุน จึงกำหนดให้เงินสนับสนุนแก่เอกชนแต่ไม่เกินมูลค่างานโยธาเท่านั้น โดยคณะกรรมการ PPP ได้มอบหมายให้ รฟม. ไปปรับกรอบวงเงินให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระเงินสนับสนุนของรัฐ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ งบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรอบวงเงินสนับสนุนที่ชัดเจนในเดือนมีนาคม 2559 ต่อไป 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP ได้ติดตามความคืบหน้าของอีก 3 โครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) และโครงการ Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 3 โครงการยังสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด โดยโครงการ Motorway 2 โครงการ อยู่ระหว่างการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และคาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมได้ในเดือนเมษายน 2559 นี้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ PPP ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาโครงการให้เร็วขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ต่อไป  โดยโครงการร่วมลงทุนภายใต้มาตรการ PPP Fast Track 
5 โครงการ มีมูลค่าวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 334,000  ล้านบาท 
 
 
 
คณะกรรมการ PPP ได้แก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโรงงานขยะขนาดเล็ก ที่เกิดจากการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี 2556 แล้ว โดยการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการของกิจการตามนโยบายรัฐบาลให้มีความกระชับและชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให้โครงการตามนโยบายรัฐบาลได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในประเด็นอื่นๆ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO