PPP

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา : 15:13 น.

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ว่าจ้างบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (ที่ปรึกษา)
เป็นที่ปรึกษาเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖)
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
กฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อจำกัด ในการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนา พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

 เอกสารเผยแพร่

- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

- แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Download และ Upload) (โดยขอให้มีที่เก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย)

- การแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ (ช่วยทำฟอร์ม การคีย์ข้อมูลด้วย)