PPP

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา : 13:42 น.

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติ
สำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘
และร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (แนวทางปฏิบัติฯ) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติฯ