PPP

สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา : 15:43 น.

สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560

 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (ที่ปรึกษา) ได้ร่วมกันจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. .... โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. .... ต่อไป
พร้อมทั้ง แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....

 

เอกสารเผยแพร่