PPP

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 - 5 ต.ค. 2560)


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา : 10:50 น.