PPP

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:22 น.

SEPO