PPP

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลแห่งร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:40 น.