PPP

สคร. ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา : 00:00 น.

สคร. ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาพุทธศักราช 2559
โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO