PPP

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง" ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร


วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:44 น.

SEPO