PPP

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สังเกตการณ์


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:17 น.