โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค

 

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

 

ระยะเวลาโครงการ

25 ปี (15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566)

 

รายละเอียดโครงการ

เนินการเพื่อผลิตน้ำประปาให้และจัดจำหน่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินการ ให้ผู้รับเหมาเริ่มปฏิบัติงานตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติแล้วภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาฯ ดำเนินโครงการรูปแบบ BOOT (Build Own Operate Transfer) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบการผลิตและระบบจำหน่ายน้ำประปา โดยเอกชนดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ดำเนินการผลิตดูแลรักษาระบบผลิตและโอนทรัพย์สินแก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุนผู้รับสิทธิจะจัดหาที่ดินและใช้สิทธิในการใช้ที่ดินที่จะใช้ในโครงการตามสภาพที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานทั้งนี้ไม่ร่วมถึงที่ดินและสิทธิในการใช้ที่ดินที่จะจัดหาโดยการประปาหรือที่การประปาได้ให้ผู้รับสิทธิเช่า ณ วันเริ่มประกอบกิจการ ผู้รับสิทธิจะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนให้เป็นของการประปา