โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

 

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด

 

ระยะเวลาโครงการ

20 ปี (19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571)

 

รายละเอียดโครงการ

           การรถไฟฯ ให้บริษัทเช่าที่ดิน บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินพื้นที่ประมาณ 47.22 ไร่ (75,558.65 ตรม.) เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางพาณิชย์ ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม2521 มีกำหนด 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2521 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เมื่อครบกำหนดระยะการเช่า 30 ปีแล้ว บริษัทฯ ยอมให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์ - สิ่งก่อสร้าง และส่วนควบต่างๆ ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบเครื่องไฟฟ้า ระบบเครื่องโทรศัพท์ ระบบกำจัดสิ่งโสโครกและน้ำเสีย เครื่องตกแต่งและครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการของโครงการทั้งหมด ซึ่งอยู่ในที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ ทั้งสิ้น การรถไฟฯ จะให้บริษัทฯ ซึ่งเช่าที่ดินแปลงนี้ได้เช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการของโครงการทั้งหมดเพื่อประกอบกิจการต่อไปได้อีกครั้งละไม่น้อยกว่า 10 ปี ในอัตราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่จะได้ตกลงร่วมกัน บริษัทฯ ต้องแจ้งความจำนงกับการรถไฟฯ ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อสัญญาสิ้นสุดการรถไฟฯ ได้ดำเนินตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยมีคณะกรรมการมาตรา13 กำหนดให้การรถไฟฯ ต่ออายุสัญญาเช่ากับบริษัทฯ มีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม2571 ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม2551 โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนบูรณะพัฒนา (Renovation ) ศูนย์การค้าและระบบต่างๆ การประกันภัย และอื่นๆ ซึ่งมีคณะกรรมการมาตรา 22 ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนปี พ.ศ. 2535 เป็นผู้กำกับการดูแล ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าโดยเคร่งครัด