สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ Digital PCN 1800

สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ Digital PCN 1800