โครงการสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัท ดอนเมืองโทรล์ลเวย์ จำกัด)

  • ระยะเวลาโครงการ

45 ปี (21 สิงหาคม 2532 ถึง 20 สิงหาคม 2577)

  • รายละเอียดโครงการ

โครงการทางหลวงสัมปทานในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง ระหว่าง กม. 5 + 700 ถึง กม. 21 + 100 ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร ครั้งแรกลงนามในสัญญาสัมปทานฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 อายุสัมปทาน 25 ปี

ต่อมามีการแก้ไขสัญญาสัมปทานฯ ครั้งที่ 2 ตามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 2/2539

ให้ผู้รับสัมปทานได้รับสัมปทานเพิ่มเติมตอน

ต่อขยายทางด้านทิศเหนือ (ดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน) ระหว่าง กม. 21 + 100 – กม. 26 + 700 รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร และให้อายุสัมปทานเดิมรวมทั้งตอนต่อขยายมีอายุสัมปทาน 25 ปี นับตั้งแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539

มีการแก้ไขสัญญาสัมปทานฯ ครั้งที่ 3 ตามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 3/2550

ให้อายุสัมปทานเดิมและตอนต่อขยายมีอายุสัมปทาน 27 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550