โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช)

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพจำกัด (BECL)

  • ระยะเวลาโครงการ

30 ปี (1 มีนาคม 2533 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563)

  • รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) เป็นการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 38.5 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 โครงข่าย ดังนี้ โครงข่ายในเมือง พื้นที่ส่วน A เป็นเส้นทางระหว่างถนนรัชดาภิเษกบริเวณประชาชื่น ถึง ถนนพระราม 9 มีความยาวประมาณ 12.4 กิโลเมตร พื้นที่ส่วน B เป็นเส้นทางระหว่างโรงกรองน้ำสามเสนถึงบางโคล่ต่อจากพื้นที่ส่วน A บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไทลงไปทางใต้เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่รวมระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร โครงข่ายนอกเมือง พื้นที่ส่วน C ต่อจากพื้นที่ส่วน A ที่ถนนรัชดาภิเษกบริเวณประชาชื่นขึ้นไปทางเหนือจนถึงถนนแจ้งวัฒนะเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยต่อเชื่อมกับทางพิเศษอุดรรัถยา พื้นที่ส่วน D เป็นเส้นทางจากถนนพระราม 9 ถึงถนนศรีนครินทร์มีแนวเส้นทางต่อจากพื้นที่ส่วน A บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางตะวันออกตัดผ่านถนนรามคำแหงสิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์ ระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร โดยเปิดให้บริการส่วนแรกจากถนนพระราม 9 ถึงถนนรามคำแหง ระยะที่ 2 จากถนนรามคำแหง ถึงถนนศรีนครินทร์ รูปแบบโครงการ BTO (Build Transfer and Operate) บรรดางานก่อสร้างที่ BECL ได้ทำขึ้น รวมทั้งทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ ถนนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทพ. ทันทีในวันเปิดดำเนินการโครงการ หรือวันเปิดใช้ทางพิเศษ BECL มีสิทธิใช้งานและมีหน้าที่ดำเนินการบำรุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษตามแผนและมาตรการที่เสนอไว้