โครงการสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงการคลัง

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมธนารักษ์

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด (เดิม: บริษัท ซันเอสเตท จำกัด)

  • ระยะเวลาโครงการ

30 ปี (8 สิงหาคม 2539 ถึง 7 สิงหาคม 2569)

  • รายละเอียดโครงการ

ดำเนินโครงการในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของกระทรวงการคลังเมื่อก่อสร้างเสร็จ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังเมื่อครบอายุการบริหารโครงการหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุด เอกชนต้องก่อสร้าง “อาคารและพื้นที่ตามโครงการ” โดยตามสัญญาแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ส่วน คือ ก่อสร้างอาคารและพื้นที่ชดเชยให้ทางราชการ และก่อสร้างอาคารและพื้นที่ยกกรรมสิทธิ์ โดยเอกชนจะได้รับสิทธิ์บริหารโครงการและจัดหาประโยชน์บริเวณพื้นที่ยกกรรมสิทธิ์ กำหนด 30 ปี นับแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จ และให้ต่ออายุสัญญาอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี โดยเอกชนจะต้องเป็นผู้ออกแบบแปลนเสนอให้กรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ว่า โครงการฯ มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมงานฯ ปี 2535 สัญญาที่ทำไว้กับเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โครงการฯ หยุดชะงัก