สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา)

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

  • ระยะเวลาโครงการ

30 ปี (27 กันยายน 2539 ถึง 26 กันยายน 2569)

  • รายละเอียดโครงการ

NECL เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหาเงินทุน ก่อสร้าง ดำเนินการบริหาร และซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด จำนวน 2 ส่วนๆ ละ 2 ระยะ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : แบบ 4 ช่องจราจร

(1) ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ - เชียงราก เชื่อมต่อถนนของกรมทางหลวงเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

(ก) แจ้งวัฒนะ - บางพูน

(ข) บางพูน - เชียงราก

(2) ระยะที่ 2 เชียงราก - บางไทร

 ส่วนที่ 2 : แบบ 6 ช่องจราจร (มี 2 ระยะเช่นเดียวกับส่วนที่ 1)

รูปแบบโครงการ BTO (Build-Transfer-Operate) กทพ. จะจัดหาที่ดินและสิทธิในเขตทางที่ต้องการสำหรับการก่อสร้างทางด่วนให้เสร็จตามกำหนดและจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบรรดางานก่อสร้างที่ NECL ได้ทำขึ้นรวมทั้งทางด่วนและสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางด่วน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทพ. ทันที และเมื่อทางด่วนได้เปิดใช้งานแล้ว NECL มีสิทธิใช้งานและต้องดำเนินการบำรุงรักษาทางด่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้อง