โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL)

  • ระยะเวลาโครงการ

25 ปี (2 กรกฎาคม 2547 ถึง 1 กรกฎาคม 2572)

  • รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้ให้บริการการเดินรถ

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ลงนามในสัญญาสัมปทานจนกระทั่งรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมเปิดให้บริการ โดยผู้สัมปทานมีหน้าที่ ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และทดลองใช้งานอุปกรณ์งานระบบร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของ รฟม.

ระยะที่ 2 เป็นช่วงเวลาตั้งแต่การให้บริการและบำรุงรักษษระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นเวลา 25 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุด และจะต้องนำโครงสร้างพื้นฐานโยธาและงานระบบทั้งหมดที่ BMCL จัดหาคืนให้กับ รฟม. โดย BMCL ได้ว่าจ้างบริษัท Siemens จำกัด เป็นผู้รับเหมา ในลักษณะการจ้างแบบเบ็ดเสร็จ โดยเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ไปจนกระทั่งทำให้ระบบมีความพร้อมที่จะใช้งาน รวมถึงอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการได้ด้วย และเป็นผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี รูปแบบโครงการ BOT (Build Operate Transfer)