สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)

  • ระยะเวลาโครงการ

30 ปี (15 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2585)

  • รายละเอียดโครงการ

BECL จะเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆ เพื่อก่อสร้างทางพิเศษและระบบทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการ ให้บริการ และบำรุงรักษาทางพิเศษและระบบทางพิเศษ เพื่อให้ได้รับเงินรายได้ค่าผ่านทาง ทั้งนี้ BECL จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยจะจัดหาเงินทุนเอง โดย กทพ. เป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ที่ดินให้  BECL ใช้ก่อสร้างทางพิเศษ รูปแบบโครงการ BTO (Build Transfer and Operate) กทพ. จะเป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน สำหรับที่ดินที่ต้องใช้ในการก่อสร้างและการดำเนินงาน เพื่อให้ BECL ได้รับสิทธิและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ กทพ. บรรดางานก่อสร้างที่ BECL ได้ทำขึ้น รวมทั้งทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ ถนนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทพ. ทันทีในวันเปิดดำเนินการโครงการ หรือวันเปิดใช้ทางพิเศษ BECL มีสิทธิใช้งานและมีหน้าที่ดำเนินการบำรุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษตามแผนและมาตรการที่เสนอไว้ แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง และระยะที่ 2 การบริหารจัดการ การให้บริการ โดยในระยะที่ 1 การออกแบบก่อสร้างทางพิเศษมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี และการให้บริการทางพิเศษซึ่งมีระยะเวลา 26 ปี ระยะเวลาเริ่มต้นนับจากวันที่มีหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินงาน คือวันที่ 15 ธันวาคม 2555 และระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา คือ 15 ธันวาคม 2585 BECL เป็นผู้มีหน้าที่ออกแบบก่อสร้างทางพิเศษและระบบที่เกี่ยวข้องโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดย กทพ. มีหน้าที่จัดหาที่ดินให้บริษัทใช้ก่อสร้างรวมถึงให้การสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในด้านต่างๆ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ BECL จะมีสิทธิในการให้บริการและเก็บเงินค่าผ่านทางจนหมดระยะเวลาสัมปทาน