โครงการอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการ ระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant

  • กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

  • หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  • เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

  • ระยะเวลาโครงการ

30 ปี (28 กันยายน 2549 ถึง 27 กันยายน 2579)

  • รายละเอียดโครงการ

ทอท. อนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเฉพาะการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่สองเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในสัญญานี้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของ ทอท. บริษัทฯ จะใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ทอท. เพื่อติดตั้งระบบ Hydrant โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกแบบรายละเอียดระบบ Hydrant และจัดหาอุปกรณ์ Hydrant รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดตั้ง วางท่อ ทดสอบ ระบบ Hydrant ทั้งนี้ระบบ Hydrant ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกิจการดังกล่าวจะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน บริษัทฯ รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาระบบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สำรองที่เกี่ยวกับระบบ Hydrant ทั้งหมด บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำรองที่เกี่ยวกับระบบ Hydrant ที่จำเป็นในการตรวจสอบ ซ่อมแซม สับเปลี่ยนทดแทนด้วยจำนวนเพียงพอตามมาตรฐานสากลและตามข้อเสนอแนะของผู้ผลิตอยู่เสมอ โดยไม่ขาดแคลนตลอดอายุสัญญานี้ รูปแบบโครงการ BTO (Build Transfer and Operate) บริษัทฯ ต้องดำเนินการออกแบบรายละเอียดระบบ Hydrant และจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดตั้ง วางท่อ ทดสอบระบบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเองทั้งสิ้น บริษัทฯ ต้องส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ระบบ Hydrant รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบทั้งหมดพร้อมกับการติดตั้งที่บริษัทฯ จัดหามาเพื่อใช้ในการให้บริการตามสัญญานี้ นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการเป็นต้นใปจนจบตลอดให้อายุสัญญานี้ให้แก่รัฐ