โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวม 33 ปี 3 เดือน ประกอบด้วย ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี

มูลค่าโครงการ

          43,104 ล้านบาท (มูลค่าสัญญา)

รายละเอียดโครงการ

          โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (โครงการฯ) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว Monorail โดยโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ทางแยกลำสาลี เชื่อมต่อกับ Airport Rail Link บริเวณทางแยกพระราม 9 ไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยจุดสิ้นสุดของเส้นทางบริเวณสถานีสำโรงระยะทางรวม 30 กิโลเมตร มีทั้งหมด 23 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง และอาคารจอดและจร 1 แห่ง

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าทำสัญญากับผู้รับสัมปทาน (บริษัท อิสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด) โดยภาครัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนลงทุนค่างานโยธา ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา และอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธา โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มให้บริการเดินรถแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี และเมื่อเอกชนมีผลประกอบการเกินกว่าระดับที่ตกลงกันแล้ว ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วย