การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6)

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ปีและระยะเวลาการดำเนินการและบำรุงรักษารวมทั้งสิ้น 30 ปี

มูลค่าโครงการ

84,600 ล้านบาท (มูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กาญจนาภิเษก) ส่วนเหนือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีด่านเก็บค่าธรรมเนียม 9 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 10แห่ง ศูนย์บริการทางหลวง 1 แห่ง สถานที่บริการทางหลวง 2 แห่ง และจุดพักรถ 5 แห่ง โดยกำหนดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 กรมทางหลวงและบริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด ได้ลงนามในสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6         สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ขณะที่รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทางและจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

https://www.motorway-m6.com/