การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81)

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ปีและระยะเวลาการดำเนินการและบำรุงรักษารวมทั้งสิ้น 30 ปี

มูลค่าโครงการ

55,620 ล้านบาท (มูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตรมี จุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324  (ถนนกาญจนบุรี - อ. พนมทวน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง สถานที่บริการทางหลวง 2 แห่ง และจุดพักรถ 1 แห่ง โดยกำหนดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 กรมทางหลวงและบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ได้ลงนามในสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนิน งานและบำรุงรักษาของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81

สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ขณะที่รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทางและจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

https://www.motorway-m81.com/