โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมการขนส่งทางบก

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท สินธนโชติ จํากัด

ระยะเวลาโครงการ

30 ปี

มูลค่าโครงการ

1,361.36 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บริเวณทิศใต้ของด่านพรหมแดนนครพนม มีเส้นทางทางเข้าออกหลักบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 295 ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ถนนมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) และใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 บนขนาดพื้นที่ประมาณ 121 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา โดยโครงการทางด้านทิศตะวันตกได้ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อและประชิดกับแนวการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างทางถนนและทางรางอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 กรมการขนส่งทางบกและบริษัท สินธนโชติ จํากัด ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนของโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost
โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานรายปีในส่วนอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และเครื่องมือและอุปกรณ์ และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance: O&M) ในส่วนอาคารและพื้นที่ใช้สอยในการรับผิดชอบของเอกชนและโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางตามรอบระยะเวลา รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และต้องจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562

 

https://www.dlt.go.th/