โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เอกชนคู่สัญญา

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

ระยะเวลาโครงการ

30 ปี

มูลค่าโครงการ

14,881 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 183 ไร่ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 4 ท่า มีความสามารถรองรับปริมาณสินค้าผ่านท่าสูงสุดประมาณ 10 ล้านตันต่อปี พื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวมีความสามารถในการจัดเก็บสินค้าเหลวประมาณ 713,000 ลูกบาศก์เมตร ท่อขนถ่ายผลิตภัณฑ์จากท่าเทียบเรือจำนวน 57 ท่อ สถานีขนถ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถบรรทุก 35 สถานี และท่อขนถ่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 46 ท่อ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 กนอ. และบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวซึ่งให้เอกชนบริหารจัดการโดยให้สัมปทานโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาการจัดการและประกอบกิจการท่าขนถ่ายสินค้าเหลว และสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ. จะมอบสิทธิแก่เอกชนเข้าใช้ทรัพย์สินเดิมของโครงการและดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าซากเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการเดิมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว และคลังเก็บผลิตภัณฑ์ ขณะที่ กนอ. จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน โดยภาครัฐไม่มีภาระการลงทุนในโครงการตลอดระยะเวลา ร่วมลงทุน หากกรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างและบำรุงรักษาทรัพย์สินของโครงการ โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนใหม่ให้แก่ กนอ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

 

https://ieat.go.th/th/home