โครงการต่าง ๆ

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เอกชนคู่สัญญา บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวม 33 ปี 3 เดือน ประกอบด้วย ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี มูลค่าโครงการ           43,104 ล้านบาท (มูลค่าสัญญา) รายละเอียดโครงการ           โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโ...

อ่านต่อ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เอกชนคู่สัญญา บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวม 33 ปี 3 เดือน ประกอบด้วย ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี มูลค่าโครงการ           45,764 ล้านบาท (มูลค่าสัญญา) รายละเอียดโครงการ           โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุร...

อ่านต่อ

โครงการอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการ ระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (28 กันยายน 2549 ถึง 27 กันยายน 2579) รายละเอียดโครงการ ทอท. อนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเฉพาะการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่สองเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในสัญญานี้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังค...

อ่านต่อ

โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงมหาดไทย   หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค   เอกชนคู่สัญญา บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด   ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566)   รายละเอียดโครงการ เนินการเพื่อผลิตน้ำประปาให้และจัดจำหน่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินการ ให้ผู้รับเหมาเริ่มปฏิบัติงานตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติแล้วภายใน 90 วัน นับตั้งแ...

อ่านต่อ

สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (15 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2585) รายละเอียดโครงการ BECL จะเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆ เพื่อก่อสร้างทางพิเศษและระบบทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการ ให้บริการ และบำรุงรักษาทางพิเศษและระบบทางพิเศษ เพื่อให้ได้รับเงินรายได้ค่าผ่านทาง ทั้งนี้ BECL จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด...

อ่านต่อ

โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL) ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (2 กรกฎาคม 2547 ถึง 1 กรกฎาคม 2572) รายละเอียดโครงการ โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หร...

อ่านต่อ

สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา)

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (27 กันยายน 2539 ถึง 26 กันยายน 2569) รายละเอียดโครงการ NECL เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหาเงินทุน ก่อสร้าง ดำเนินการบริหาร และซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด จำนวน 2 ส่วนๆ ละ 2 ระยะ ดังนี้ ส่วนที่ 1 : แบบ 4 ช่องจราจร (1) ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ - เชียงราก เชื่อมต่อถนนของกรมทางหลวงเข้าสู่ม...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ เอกชนคู่สัญญา บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด (เดิม: บริษัท ซันเอสเตท จำกัด) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (8 สิงหาคม 2539 ถึง 7 สิงหาคม 2569) รายละเอียดโครงการ ดำเนินโครงการในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของกระทรวงการคลังเมื่อก่อสร้างเสร็จ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังเมื่อครบอายุการบริหารโครงการหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุ...

อ่านต่อ

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช)

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพจำกัด (BECL) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 มีนาคม 2533 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563) รายละเอียดโครงการ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) เป็นการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 38.5 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 โครงข่าย ดังนี้ โครงข่ายในเมือง พื้นที่ส่วน A เป็นเส้นทางระหว่างถนนรัชดาภิเษกบริเวณประชาชื่น ถึง ถนนพระราม 9 ...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง

กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง เอกชนคู่สัญญา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัท ดอนเมืองโทรล์ลเวย์ จำกัด) ระยะเวลาโครงการ 45 ปี (21 สิงหาคม 2532 ถึง 20 สิงหาคม 2577) รายละเอียดโครงการ โครงการทางหลวงสัมปทานในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง ระหว่าง กม. 5 + 700 ถึง กม. 21 + 100 ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร ครั้งแรกลงนามในสัญญาสัมปทานฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 อายุสัมปทาน 25 ปี ต่อมามีการแก...

อ่านต่อ