โครงการต่าง ๆ

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (5 ธันวาคม 2542 ถึง 4 ธันวาคม 2572) (นับตั้งแต่วันแรกที่ระบบฯ เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขยายการขนส่งมวลชน และเพื่อให้เป็นทางเลือกอื่นแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปและกลับจากการทำงาน และการเดินทางสัญจรไปมาในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงกา...

อ่านต่อ

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด เอนจิเนียริ่ง จำกัด (UNITHAI) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (18 ธันวาคม 2533 ถึง 17 ธันวาคม 2563) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เช่าดำเนินการโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง รายละเอียดโครงการ UNITHAI ต้องเริ่มงานก่อสร้างตามขั้นตอนแผนการดำเนินงานภายในเวลา 18 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา จัดให้มีโ...

อ่านต่อ

โครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี.๕

โครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี.๕ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (LCIT) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 พฤษภาคม 2539 ถึง 30 เมษายน 2569) รายละเอียดโครงการ กทท. มีหน้าที่ในการให้หรือจัดให้มีบริการเกี่ยวกับร่องน้ำทางเข้าท่าเรือ ทางเดินเรือ แอ่งจอดเรือ เครื่องหมายช่วยการเดินเรือการน้ำร่อง และการลากจูง เรือทุกลำจะต้องใช้บริการนำ...

อ่านต่อ

โครงการลงทุน บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ซี.3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

โครงการลงทุน บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ซี.3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (LCIT) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 พฤษภาคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2576) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รายละเอียดโครงการ กทท. จะมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือให้บริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยบร...

อ่านต่อ

สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ A3 C1 C2 D1 D2 และ D3

สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ A3 C1 C2 D1 D2 และ D3 กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (HLT) ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 พฤศจิกายน 2547 ถึง 31 ตุลาคม 2577) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าทางทะเล รายละเอียดโครงการ บริษัทฯ ต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือ A3 ภายใน 18 เดือน ท่าเทียบเรือชุด C (C1 และ C2) 36 เดือน ท่าเทีย...

อ่านต่อ

โครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท แอลเอสจี สกาย เชฟส์ (ประเทศไทย) (SLG) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (28 กันยายน 2549 ถึง 27 กันยายน 2569) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการดำเนินงาน และให้บริการโครงการครัวการบิน (Catering Services) ภายในและสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดโครงการ      ...

อ่านต่อ

โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (28 กันยายน 2549 ถึง 27 กันยายน 2569) รายละเอียดโครงการ           บริษัทฯ ได้รับสิทธิให้เข้าดำเนินโครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้         &nbs...

อ่านต่อ

โครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (28 กันยายน 2549 ถึง 27 กันยายน 2569) รายละเอียดโครงการ           บริษัทฯ ได้รับสิทธิให้เข้าดำเนินโครงการ GSE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขอบเขตการให้บร...

อ่านต่อ

สัญญาโครงการระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สัญญาโครงการระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา 1. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) 2. บริษัท เอเอสไอจี (ไทยแลนด์) จำกัด (ASIG) ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (28 กันยนยน 2549 ถึง 27 กันยายน 2569) รายละเอียดโครงการ           บริษัทฯ ได้รับสิทธิให้เข้าดำเนินโครงการ Into &...

อ่านต่อ

สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี

สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กระทรวงเจ้าสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เอกชนคู่สัญญา บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (BEC) ระยะเวลาโครงการ 40 ปี (26 มีนาคม 2523 ถึง 25 มีนาคม 2563) รายละเอียดโครงการ ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ดำเนินการออกอากาศเครือข่ายโทรทัศน์ทั่วประเทศ โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณตามที่ อ.ส.ม.ท. กำหนดและแต่ละสถานีลูกข่ายในส่วนภูมิภาคจะต้องออกอากาศรายการโทรทัศน์รายากรเดียวกับสถานีส่วนกลาง รูปแบบโครงการ BTO (Build Tr...

อ่านต่อ