โครงการต่าง ๆ

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกชนคู่สัญญา บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ จำกัด ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (9 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 พฤศจิกายน 2577) รายละเอียดโครงการ เป็นการต่อสัญญาครั้งที่ 2 สัญญาทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 วันเริ่มกำหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลาการใช้ประโยชน์ 20 ปี สืบเนื่องจากบริษัทได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในอาคารโดยต่อเนื่องตามสัญญาเดิม ดังน...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาตะวันออก

โครงการสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาตะวันออก กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ เอกชนคู่สัญญา บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ระยะเวลาโครงการ 30 ปี (1 มกราคม 2537 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รายละเอียดโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยรับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน้ำที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำใหม่ตามความจำเป็น รูปแบบโครงการBTO (Bu...

อ่านต่อ

สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ๑๘๐๐

สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ๑๘๐๐ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   เอกชนคู่สัญญา กับ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC)   ระยะเวลาโครงการ 17 ปี (19 พฤศจิกายน 2539 ถึง 15 กันยายน 2556)   รายละเอียดโครงการ           DPC ลงทุนก่อสร้างอาคาร และติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด บริษัทยินยอมให้อาคารสิ่ง...

อ่านต่อ

โครงการให้ใช้สิทธิดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการให้ใช้สิทธิดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม   หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   เอกชนคู่สัญญา บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)   ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (11 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2571)   รายละเอียดโครงการ ให้สิทธิแก่เอกชนในการดำเนินการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผ...

อ่านต่อ

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

โครงการสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงคมนาคม   หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)   เอกชนคู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด   ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571)   รายละเอียดโครงการ            การรถไฟฯ ให้บริษัทเช่าที่ดิน บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินพื้นที่ประมาณ 47.22 ไร่ (75,558.65 ตรม.)...

อ่านต่อ