PPP

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนประกอบด้วย

1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง        รองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการ
5. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
6. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   กรรมการ
8. อัยการสูงสุด   กรรมการ
9. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
11. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
12. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคน     กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการและเลขานุการ
14. ข้าราชการในสำนักงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน      ผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่และอำนาจ

 1. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
 2. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน และกำหนดแนวทางการจัดทำ ปรับปรุง และติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
 3. พิจารณากำหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา ๑๐
 4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
 6. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาเร่งรัดการดำเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
 8. ออกประกาศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
 9. วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 10. เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง ให้ความเห็นหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน
 11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
 12. ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย