ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

310 อาคาร SME Bank ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 ต่อ 3210-3221
โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920

ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
หัวข้อ
ข้อความ
กรุณาใส่รหัสด้านล่างลงในช่องขวามือ