PPP

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนวัตถุประสงค์

      กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่ารัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่ารัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน


วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ


พันธกิจ (Mission)

กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

  • เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  • การบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Value)

PPP ซึ่งประกอบด้วย

  • P : Promote (สนับสนุนเงินในการดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)
  • P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ)
  • P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)

 

แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี

- แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566
- แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565
- แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564       
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2563

 

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน
     คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

อำนาจหน้าที่
      1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

      2.  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
      3.  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
      4.  ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่างเงินของกองทุน
และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนลการ
      5.  รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
      6.  จัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
และส่งรายงานการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

 

เกี่ยวกับกองทุน

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

     
     
      นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

     
               
   


นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ 


               
     
   
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการ

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565
- รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564
- รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563

งบการเงิน
- รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  (ตรวจรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงการคลัง

โครงการ e-Payment ภาครัฐ

         
การดำเนินงานตามภารกิจ

โครงการที่รับการสนับบสนุน

- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

- โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

- โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย กรุงเทพมหานคร

- โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เอกสารเผยแพร่
- ขั้นตอนการจัดสรรเงินจากกองทุน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงิน

 

กฎหมาย

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนฯ พ.ศ. 2562

       

ประชาสัมพันธ์

-นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

โครงการลงทุนที่สำคัญของกองทุนฯ

- ไม่มี -

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคา

- ไม่มี -

แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบริษัท/หน่วยงาน)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคคล)
- ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)